El Ministeri d'Agricultura fixa en 4.950 hectàrees la superfície que es podrà autoritzar per a Noves plantacions de vinya a 2018

  • Aquesta superfície representa el 0,52% de la superfície actualment plantada de vinya, fet que suposa mantenir el mateix ritme de creixement que en la campanya passada
  •     La resolució estableixen limitacions de plantacions en les Denominacions d'Origen Protegides supra-autonòmiques de Rioja i Cava
  •     També es publica la puntuació assignada per les comunitats autònomes a cada tipus d'explotació del criteri de prioritat relatiu al titular de vinya amb petita o mitjana explotació

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha fixat en 4.950 hectàrees la superfície que es podrà autoritzar per a les sol·licituds de noves plantacions de vinya en 2018, a nivell nacional, segons la resolució de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris publicada avui al BOE. Aquesta superfície representa el 0,52% de la superfície actualment plantada de vinya, fet que suposa mantenir el mateix ritme de creixement que en la campanya passada.

La resolució també estableix les denominacions d'origen protegides supra-autonòmiques on es podran aplicar limitacions a les noves plantacions i restriccions a les sol·licituds d'autoritzacions de replantació i de conversió de drets de replantació.

Així mateix, aquesta norma publica la puntuació assignada per les comunitats autònomes a cada tipus d'explotació del criteri de prioritat relatiu al titular de vinya amb petita o mitjana explotació.

REGULACIÓ DEL POTENCIAL VITÍCOLA

Aquesta resolució s'ha dictat a l'empara del Reial decret 772/2017, que regula el potencial de producció vitícola, així com del Reglament 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris .

En relació amb les autoritzacions per a noves plantacions de vinya, el reglament comunitari estableix que hauran de suposar anualment més del 0% i no més de l'1% de la superfície plantada de vinya. En aquest context, la resolució publicada avui ha fixat un creixement, per segon any consecutiu, de l'esmentat 0,52%. Aquesta quantitat permetrà mantenir l'equilibri entre els dos objectius perseguits pel Reglament 1308/2013, com són aconseguir un creixement sostingut de la superfície de vinya i evitar riscos d'oferta excessiva de productes vinícoles en relació amb les perspectives de mercat.

D'altra banda, aquest reglament permet limitar el creixement de la superfície de vinya a zones que puguin optar a la producció de vins amb denominacions d'origen protegida (DOP), quan hi hagi un risc clarament demostrat de devaluació significativa de la mateixa. En aquest cas, i segons el Reial Decret 772/2017, el Ministeri d'Agricultura és el responsable de la fixació de limitacions en el cas de les DOPS supraautonòmiques, havent-se rebut recomanacions per a aquesta limitació dels consells reguladors de les DOPS Cava i Rioja, així com de l'Organització Interprofessional del Vi de Rioja.

D'aquesta manera, la resolució s'aplica a la DOP Cava la mateixa limitació nacional del 0,52%, aplicada en aquest cas a la superfície inscrita de vinya en aquesta DOP. Com a resultat, s'estableix un límit de 172,2 hectàrees aplicable a les sol·licituds de l'any que ve, que es reparteix a parts iguals entre els tres tipus de sol·licituds que poden donar-se: noves plantacions, replantacions i conversions de drets de replantació (57,4 Ha., cadascuna).
En el cas de la DOP Rioja, per tercer any consecutiu s'estableixen limitacions basades en l'evolució de les vendes de vi d'aquesta denominació. Així, s'ha fixat en un 0,1% la superfície per a noves plantacions, mentre que no s'han autoritzat replantacions ni conversions de drets. Tant en el cas de la DOP Rioja com en la de Cava les limitacions s'han establert per un any.

De la mateixa manera, la resolució publica la puntuació atorgada per cada comunitat autònoma a les explotacions petites i mitjanes que tindran prioritat en l'accés a noves plantacions. Es tracta d'un nou criteri de prioritat per als sol·licitants d'autoritzacions de noves plantacions de vinya que va ser introduït pel Reial Decret 772/2017 i que s'aplicarà per primera vegada a les sol·licituds de noves plantacions en 2018.

Aquest criteri permetrà, a més de prioritzar aquelles petites i mitjanes explotacions amb més interès en cadascuna de les comunitats autònomes, incrementar el nombre de grups de prioritat, reduint el nombre de sol·licituds admeses parcialment (és a dir, sol·licituds subjectes a prorrateig), en benefici de sol·licitants i administracions.

Compartir:Tracte directe amb els nostres clients

Tant si tens qualsevol dubte sobre el nostre viver de vinya o el nostre servei de venda de ceps i plantes de vinya, com si el que necessites és consell i assessorament sobre la millor opció per a les teves necessitats, estarem encantats d'atendre't.

Visita el nostre canal